Naturskadetaksering

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Vi har over mange år opparbeidet en god og bred kompetanse innenfor faget naturskade. I 2011 sto Togin for koordineringen av skadetaksering etter hendelsen Dagmar.

Din trygghet